alt
alt
alt

Organizační řád ILMA

1. Souhlas s použitím fotografií pro propagační materiály
Souhlasím, aby ILMA nebo osoba jí pověřená pořizovala fotografické, obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy týkající se mých tanečních výkonů i projevů osobní povahy a aby takové materiály ILMA užila v různých dokumentačních a propagačních materiálech a to všemi známými a dostupnými způsoby užití ( internet, TV, propagace v médiích, tisk atd..) bez nároku na honoráři či jiná duševní vlastnictví. Tento souhlas (licence) se uděluje na dobu neomezenou a na území celého světa. Práva osobní cti nejsou tímto dotčena.

2. Neproplácení zameškaných hodin
Hodiny zameškané vlastní neúčastí se neproplácejí.

3. Zdravotní stav
Jsem si vědom fyziologické záteže (dítěte) při souborové či kurzovní činnosti. Svým podpisem na tomto dokumentu prohlašuji, že jsem zdráv (dítě je zdrávo) a nemám (dítě nemá) zdravotní omezení. V opačném případě je návštěva aktivit ILMA v plné odpovědnosti frekventanta, resp. zákonného zástupce.

4. Ochrana osobního majetku
Ilma nezodpovídá za  cenné předměty a mobily uložené kdekoliv. Tyto předměty nejsou střeženy a jsou plně v odpovědnosti střežení frekventantem.

5. Úrazy
Beru na vědomí, že úrazy mimo výuku i při výuce nejsou kryty úrazovým pojištěním frekventanta ze strany ILMy. Lektor nebo trenér není zodpovědný za jakékoliv aktivity frekventanta mimo vyučovací hodinu. Beru na vědomí, že ILMA je pojištěna pouze pro odpovědnost lektorů a jejich prokazatelné zanedbání povinnosti popř. ublížení druhé osobě. 
(V případě požadavku pojištění frekventanta bude Ilmou nabídnut pojišťovací makléř k uzavření úrazového pojištění frekventanta.)

6. STORNO POPLATKY kurzovného :
Pokud se z Vážných důvodů  ( lékařská zpráva) nemůžete zúčastnit zaplaceného kurzu, odhlaste se dle těchto pravidel o stornování.
Závaznou přihlášku zrušte zásadně písemnou formou (nikoliv  telefonický kontakt).
Při zrušení do 14 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 20% z uhrazené celkové částky.
Požádáte-li o zrušení přihlášky v době kratší než 14 dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 80 % z celkové částky.
Při zrušení přihlášky v den zahájení kurzu, činí storno poplatek 100% z celkové uhrazené částky.
Při neomluvené neúčasti, nebo při odhlášení po zahájení kurzu, se uhrazená částka nevrací.
Při dlouhodobé, lékařem potvrzené nemoci (zlomenina, atd.) je možné provést finanční přesun na následující kurz.
Při odhlášení z kurzu se současným zajištěním náhradníka je storno poplatek 5 % z částky kuzovného (manipulační poplatek).
Hodiny, které odpadnou z technických důvodů, nebo neúčastí vyučujících TaPŠ ILMA budou  odučeny v náhradním termínu.

7. Souhlas se zasíláním informačních a nabídkových e-mailů
Souhlasím se zasílám nabídek a informací TaPŠ ILMA na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.

8. Ber na vědomí a zavazuji se, že kurz je třeba uhradit k datu:
- měsíční platba do 30. dne předchozího měsíce 
- roční platby do  30. září 
- pololetní platby - 1. pololetí do 30. září, 2.- pololetí do 30. ledna
 

 

 


MGJkZTI