alt
alt
alt

Organizační řád ILMA

Organizační řád celoročních kurzů a soutěžních souborů

1. Souhlas s použitím fotografií pro propagační materiály
Souhlasím, aby ILMA nebo osoba jí pověřená pořizovala fotografické, obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy týkající se mých tanečních výkonů i projevů osobní povahy a aby takové materiály ILMA užila v různých dokumentačních a propagačních materiálech a to všemi známými a dostupnými způsoby užití ( internet, TV, propagace v médiích, tisk atd..) bez nároku na honoráři či jiná duševní vlastnictví. Tento souhlas (licence) se uděluje na dobu neomezenou a na území celého světa. Práva osobní cti nejsou tímto dotčena.

2. Neproplácení zameškaných hodin
Hodiny zameškané vlastní neúčastí se neproplácejí.

3. Zdravotní stav
Jsem si vědom fyziologické záteže (dítěte) při souborové či kurzovní činnosti. Svým podpisem na tomto dokumentu prohlašuji, že jsem zdráv (dítě je zdrávo) a nemám (dítě nemá) zdravotní omezení. V opačném případě je návštěva aktivit ILMA v plné odpovědnosti frekventanta, resp. zákonného zástupce.

4. Ochrana osobního majetku
Ilma nezodpovídá za  cenné předměty a mobily uložené kdekoliv. Tyto předměty nejsou střeženy a jsou plně v odpovědnosti střežení frekventantem.

5. Úrazy
Beru na vědomí, že úrazy mimo výuku i při výuce nejsou kryty úrazovým pojištěním frekventanta ze strany ILMy. Lektor nebo trenér není zodpovědný za jakékoliv aktivity frekventanta mimo vyučovací hodinu. Beru na vědomí, že ILMA je pojištěna pouze pro odpovědnost lektorů a jejich prokazatelné zanedbání povinnosti popř. ublížení druhé osobě. 
(V případě požadavku pojištění frekventanta bude Ilmou nabídnut pojišťovací makléř k uzavření úrazového pojištění frekventanta.)

6. STORNO POPLATKY kurzovného :
Pokud se z Vážných důvodů  ( lékařská zpráva) nemůžete zúčastnit zaplaceného kurzu, odhlaste se dle těchto pravidel o stornování.
Závaznou přihlášku zrušte zásadně písemnou formou (nikoliv  telefonický kontakt).
Při zrušení do 14 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 20% z uhrazené celkové částky.
Požádáte-li o zrušení přihlášky v době kratší než 14 dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 80 % z celkové částky.
Při zrušení přihlášky v den zahájení kurzu, činí storno poplatek 100% z celkové uhrazené částky.
Při neomluvené neúčasti, nebo při odhlášení po zahájení kurzu, se uhrazená částka nevrací.
Při dlouhodobé, lékařem potvrzené nemoci (zlomenina, atd.) je možné provést finanční přesun na následující kurz.
Při odhlášení z kurzu se současným zajištěním náhradníka je storno poplatek 5 % z částky kuzovného (manipulační poplatek).
Hodiny, které odpadnou z technických důvodů, nebo neúčastí vyučujících TaPŠ ILMA budou  odučeny v náhradním termínu.

7. Souhlas se zasíláním informačních a nabídkových e-mailů
Souhlasím se zasílám nabídek a informací TaPŠ ILMA na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.

8. Ber na vědomí a zavazuji se, že kurz je třeba uhradit k datu:
- měsíční platba do 30. dne předchozího měsíce 
- roční platby do  30. září 
- pololetní platby - 1. pololetí do 30. září, 2.- pololetí do 30. ledna
 

Organizační řád sezónních kurzů ILMA
(př. Kurzy tance a společenské výchovy - taneční pro náctileté - Velké jarní taneční, Velké regionální taneční, Podzimní taneční, Pokračnovací taneční, apod.)

1. Souhlas s použitím fotografií pro propagační materiály
Souhlasím, aby ILMA, nebo osoba jí pověřená pořizovala fotografické, obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy týkající se mých tanečních výkonů i projevů osobní povahy a aby takové materiály ILMA užila v různých dokumentačních a propagačních materiálech, a to všemi známými a dostupnými způsoby užití ( internet, TV, propagace v médiích, tisk atd.) bez nároku na honorář či jiná duševní vlastnictví. Tento souhlas (licence) se uděluje na dobu neomezenou a na území celého světa. Práva osobní cti nejsou tímto dotčena.

2. Neproplácení zameškaných hodin
Beru na vědomí, že hodiny zameškané vlastní neúčastí se neproplácejí, nenahrazují

3. Zdravotní stav
Svým podpisem na přihlášce do kurzu prohlašuji, že si nejsem vědom/ma zdravotního omezení pro společenský tanec – tzv hobby výkonnost.

Před nástupem do kurzu  jsem povinen v případě, že mám zdravotní omezení, (cukrovka, epilepsie a jiné vážné choroby, které však nemají vliv na absolvování kurzu) tuto zkutečnost sdělit tanečním mistrům.  Beru na svou plnou odpovědnost svůj aktuální zdravotní stav před nástupem na danou  lekci tance .

Čestně prohlašuji přihlášením se do kurzu, že se nezúčastním lekce v případě , že jsem přišel/la do styku s infekční chorobou. Návštěva kurzu ILMA je v plné odpovědnosti frekventanta, resp. zákonného zástupce.

4. Ochrana osobního majetku
ILMA  nezodpovídá za cenné předměty a mobily uložené kdekoliv. Jsem si vědom, že tyto předměty nejsou střeženy a jsou plně v odpovědnosti střežení frekventantem. Za účelem ochrany svrchního oblečení je možné využít placené šatny.

5. Úrazy
Beru na vědomí, že úrazy mimo výuku i při výuce nejsou kryty úrazovým pojištěním frekventanta ze strany ILMY. Taneční mistři ani lektoři nerodpovídají za jakékoliv aktivity frekventanta mimo vyučovací hodinu. Beru na vědomí, že ILMA je pojištěna pouze pro odpovědnost tanečních mistrů a asistentů a jejich prokazatelného zanedbání povinnosti, popřípadě ublížení druhé osobě. 

(V případě požadavku pojištění frekventanta bude Ilmou nabídnut pojišťovací makléř k uzavření úrazového pojištění frekventanta).

6. Zrušení, odložení lekce ze strany pořadatele
ILMA  si vyhrazuje právo možnosti  nedodržení přesného termínovníku, popřípadě času lekce . Změna termínu vyhrazena - a to při nečekaných událostech ze strany pronajímatele sálu, onemocnění tanečních mistrů a z důvodu zásahu vyšší moci.

Ve výše uvedených případech se pořadatel kurzu  ILMA  zavazuje dodržet počet hodin daného kurzu, lekce realizovaného v nejbližším možném náhradním termínu. Nový náhradní termín musí být kurzistům sdělen bez průtahů předem  formou zveřejnění na oficiálních stránkách www.ILMA.cz.

7. STORNO poplatky
Zápisné ve výši 100 Kč je nevratné.
Přihlášením se do kurzu beru na vědomí, že kurzovné je možné vrátit pouze v případě :
mrtí, vážného onemocnění doloženého lékařskou zprávou,, přestěhováním se (doloženo zápisem z úřadu), které znemožňuje účast v kurzu.

Vrácení kurzovného bez výše uvedeného závažného důvodu je vratné po odečtení storno poplatku.
storno poplatek 0 %   při zrušení přihlášky  pro Velké jarní taneční (Velké regionální taneční  k 1.1.
                                   a pro kurzy Podzimních tanečních, podzimních kurzů k  1.6.

storno poplatek   50 %  při zrušení přihlášky  pro Velké jarní taneční (Velké regionální taneční  do 31.1.
                                     a pro kurzy Podzimních tanečních, podzimních kurzů do 1.7.

storno poplatek  100%  při zrušení přihlášky  pro Velké jarní taneční (Velké regionální taneční  od 10.2.
                                      a pro kurzy Podzimních tanečních, podzimních kurzů od 10.7.

Dojde-li ke zrušení přihlášky při zahájení kurzu  je storno poplatek 100 %,.

Při odhlášení z kurzu se současným zajištěním náhradníka je storno poplatek 15 % z částky kurzovného (manipulační poplatek).
Beru na vědomí, že hodiny, které odpadnou z vážných důvodů výše jmenovaných v bode 6, budou  odučeny v nejbližším možném náhradním termínu. a tento  stav nepodléhá  vrácení kurzovného..

Dojde-li ke zranění , onemocnění během  probíhajícího kurzu je (toto nutno oficielně doložit) je možné převést přihlášku na jinou osobu – s nutností uhradit 100,- Kč nový  manipulační poplatek , popřípadě využít  možnost dokončení výuky v kurzu následujícím.

8. Souhlas se zasíláním informačních a nabídkových e-mailů
Souhlasím se zasílám nabídek a informací TaPŠ ILMA na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.

9. Nezletilí kurzisté berou na vědomí, že v kurzech platí zákaz konzumace alkoholu a návykových látek

 

V Turnově 1.1.2018

 

 


ODgxY